Damhert

Het hoge aantal damherten in de regio Zuid-Kennemerland veroorzaakt schade aan flora en fauna door overbegrazing en vertrapping, en bedreigt daarmee de Natura-2000 instandhoudingsdoelen. Aanvullend leidt de hoge populatiedichtheid jaarlijks tot meerdere aanrijdingen in het verkeer. Om deze schade te beperken is een beheerplan opgesteld waarin een samenhangend pakket aan maatregelen is beschreven. Reductie van de populatie tot een niveau waarbij de risico’s op schade tot een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht is daarin een belangrijk onderdeel.

Het Faunabeheerplan Damherten duingebieden Noord- en Zuid-Holland 2016-2020 had een looptijd tot en met 17 november 2020. In de beheerperiode van dit faunabeheerplan is het aantal damherten gedaald door het uitgevoerde beheer, maar de streefstand is nog niet bereikt. Dat komt vooral doordat het beheer vanwege juridische procedures pas later kon starten dan gepland. Hierdoor kon de populatie op haar hoogtepunt nog doorgroeien. 

Het was niet mogelijk om de opgelopen achterstand op de planning in te halen vanwege beperkingen aan de vergunning. Er is daarmee nog steeds sprake van schade aan de flora en fauna en hoog aantal aanrijdingen. De noodzaak tot faunabeheer blijft hierdoor actueel.

In 2019 is gestart met de voorbereiding van een nieuw faunabeheerplan. Op basis van een evaluatie, diverse beschikbare (wetenschappelijke) onderzoeken en ervaringen van experts is in 2020 een nieuw faunabeheerplan opgesteld. Om inzicht te verkrijgen in de gevolgen van verschillende beheermethodes is gebruik gemaakt van een door Wageningen Environment Research nieuw ontwikkeld populatiemodel. Op basis van de jaarlijkse tellingen en de beschikbare informatie over geboorte en sterfte is een prognose afgegeven over de ontwikkeling en vereiste inspanning voor het beheer. Op 26 juni 2020 heeft het bestuur het Faunabeheerplan Damherten duingebieden Noord- en Zuid-Holland 2020-2026 vastgesteld en is deze ter goedkeuring aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Ook in 2020 hebben tellingen plaatsgevonden met een – als gevolg van de Covid-19 maatregelen – licht aangepaste vorm. Op basis daarvan is een tel- en beheerrapportage uitgebracht.

Link: Faunabeheerplan Damherten 2020-2026 (fbenoordholland.nl)
Link: Telrapportage Damherten 2020 (fbenoordholland.nl)
Link: Beheer- en Telrapport Damhert 2020-2021

IMG_8650-Ilona de Lange--AWD.jpg

IMG_8828-Ilona de Lange--AWD.jpg

IMG_8880-Ilona de Lange--AWD.jpg