Ree

Het gaat goed met de omvang van de populatie en de verspreiding van het ree in Nederland. In Noord-Holland zijn 3 belangrijke leefgebieden te onderscheiden: Het Gooi, Zuid-Kennemerland en de Wieringermeer, maar in de duinen van Noord-Kennemerland worden ook steeds vaker reeën waargenomen. Het hoge en nog steeds stijgende aantal leidt ook tot een toenemend aantal conflicten met reeën. In Noord-Holland gaat het daarbij vooral om aanrijdingen met reeën, met schade en leed van mens en dier tot gevolg.  

In 2020 is de FBE Noord-Holland daarom gestart met het maken van een faunabeheerplan voor het ree. Met dit beheerplan is een overzicht geleverd van het vóórkomen en de ontwikkeling van populaties reeën in Noord-Holland en de daarmee gepaard gaande schade.

Een breed scala aan vooral preventieve maatregelen wordt besproken en per regio worden voorstellen gedaan voor de meest voor de hand liggende oplossingsrichting. Er lijken vooral nog mogelijkheden te zijn voor preventieve niet-dodelijke maatregelen.

De bedoeling is dat terreinbeheerders en wegbeheerders met dit plan hun beleids- en beheerkeuzes kunnen maken met betrekking tot reeën en de daarmee samenhangende risico’s op schade. 

In 2020 is het concept door het bestuur vastgesteld en is deze breed ter inzage gelegd bij (maatschappelijke) organisaties. Medio 2021 verwacht de FBE Noord-Holland het Faunabeheerplan ter goedkeuring te kunnen voorleggen aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Zodra het plan is goedgekeurd wordt het faunabeheerplan openbaar gemaakt.

Ree in gras shutterstock_399979828.jpg

Reebok_Naardermeer_Ton Richter WBE-G&V.jpg