Bestuur


Het bestuur van de FBE Noord-Holland bestaat in 2020 naast de onafhankelijke voorzitter en een secretaris uit zes personen uit de volgende geledingen:

  • A. Hooijer namens de Land- en Tuinbouw Organisatie Noord, afdeling Noord-Holland;
  • D. Piëst namens de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer en de Wildbeheereenheden;
  • A. Tienkamp namens Staatsbosbeheer;
  • P de Nobel namens Stichting Landschap Noord-Holland, Vereniging Natuurmonumenten, Waternet, Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Stichting Goois Natuurreservaat;
  • S.F. Griessen namens Hollands Particulier Grondbezit
  • K.W. Jonker namens de Agrarische Collectieven Noord-Holland

Het bestuur van de FBE Noord-Holland heeft in 2020 vijfmaal vergaderd, waarvan enkele malen digitaal vanwege Covid-19. Daarnaast zijn vier besluiten schriftelijk genomen.

shutterstock_1304471266.jpg

Organisatie


In 2020 kon de ingezette koers van de tweede helft van 2019 in de praktijk doorgevoerd worden. De stichting wil een deskundig team dat besluitvorming in het bestuur optimaal faciliteert en stakeholders blijvend betrekt en enthousiasmeert bij het door de Provincie Noord-Holland vastgelegde beleid en het daarop door het bestuur van de FBE Noord-Holland vastgestelde plannen.

Dit doen we door vooral beheerplannen te maken waarin binnen de wettelijke kaders de belangen van alle belanghebbenden zo goed mogelijk worden bediend en een goede afweging wordt gemaakt tussen de belangen van de natuur (dieren in het bijzonder) en maatschappelijke belangen zoals veiligheid en economie. We investeren daarvoor o.a. in het verbeteren van processen, kennis en van de relaties met alle belanghebbenden variërend van het Provinciaal bestuur, dierenwelzijnsorganisaties tot beheerders en grondgebruikers. Ook stimuleren en faciliteren we een zo efficiënt en effectief mogelijke uitvoering van faunabeheer.

Personeel is van grote waarde voor het bereiken van de doelen van de stichting. Het behouden van kennis/knowhow en hetnetwerk binnen de eigen organisatie is daarbij essentieel. Er wordt gewerkt vanuit het principe: ‘met eigen personeel waar het kan en met externe adviseurs waar het moet’. Vanuit de drie rollen a) schrijven faunabeheerplannen, b) data- en monitoring en c) coördinatie van de uitvoering heeft een herijking van het personeelsbestand plaatsgevonden.

Dit heeft geresulteerd in het aantrekken van een dataspecialist en een ecoloog. Rapportages en het schrijven van faunabeheerplannen kunnen daardoor grotendeels intern plaatsvinden. Alleen specifieke onderzoeken worden nog extern uitgevraagd. Ook is een start gemaakt met het vormgeven van de coördinerende taak van de FBE, met name ten aanzien van ganzenbeheer, waardoor in 2021 een vacature kan worden opengesteld.

Daarnaast is geïnvesteerd in het verder professionaliseren en automatiseren van de financiële planning en controle. De voorbereidingen zijn in 2020 getroffen zodat per 1 januari 2021 gebruik kan worden gemaakt van een nieuw boekhoudprogramma en een systeem dat realtime managementrapportages kan leveren.