Algemene soorten

Met algemene soorten worden de volgende dieren bedoeld:

  • Houtduif, konijn, zwarte kraai, kauw en vos (landelijke vrijstelling)

  • Wilde eend, knobbelzwaan, meerkoet, spreeuw, gaai en ekster (Provinciale vrijstelling)

  • Wilde eend, houtduif, fazant, haas en konijn (jacht)

Het beheer en de jacht van deze soorten zijn in het Faunabeheerplan Algemene Soorten beschreven. Dit Faunabeheerplan is op 20 juli 2017 door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgesteld en heeft een looptijd tot en met 2023. In 2020 lag de focus daarom met name op de uitvoering, zijnde het faciliteren van de uitvoering, het monitoren van de uitvoering en het leveren van data ten behoeve van rapportages.

Specifieke aandacht is uitgegaan naar het vossenbeheer. In samenwerking met de partners is een start gemaakt met het verbeteren van de data en het mogelijk maken van uitgebreider documenteren in het registratiesysteem FRS, zodat bijvoorbeeld de inzet in een gebied kan worden gemeten. Daarnaast is een onderbouwing geschreven voor het aanvragen van een ontheffing voor het gebruiken van een lichtbak van zonsondergang tot zonsopkomst voor de periode 1 februari 2021 tot en met 15 juli 2021.

zwaan.jpg

In 2017 zijn in samenwerking met de Provincie Noord-Holland de voorbereidingen gestart voor het beheer in Natura 2000-gebieden. Voor alle Natura 2000-gebieden is een voortoets uitgevoerd om te bepalen of er negatieve effecten van activiteiten in het kader van faunabeheer (jacht, schadebestrijding en beheer) in en nabij Natura 2000-gebieden in Noord-Holland op de aangewezen instandhoudingsdoelen te verwachten zijn, en indien dat het geval is, om globaal in te schatten of er kans is dat die negatieve effecten ook significant zijn. Vervolgens is ervoor gekozen om voor één gebied een passende beoordeling op te stellen, en de ervaringen uit dit proces te betrekken bij de volgende passende beoordelingen. 

Voor Natura 2000-gebied Zeevang is in 2020 de passende beoordeling afgerond en een aanvraag voor een vergunning ingediend. De beoordeling en afgeven van de vergunning vindt in 2021 plaats.

Halverwege maart 2020 werd de intelligente lockdown aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. In deze periode was er veel onzekerheid over de ontwikkeling van de pandemie en werden de maatregelen regelmatig op korte termijn aangescherpt. Door deze onzekerheid is door de wildbeheereenheden, in overleg met de FBE Noord-Holland, ervoor gekozen om de voorjaarstelling van 4 april 2020 niet uit te voeren.

Link: Faunabeheerplan Algemene Soorten 2017-2023 (fbenoordholland.nl)