Data

Data is de basis voor de onderbouwing van faunabeheerplannen en het verantwoorden van het gebruik van ontheffingen, vrijstellingen en opdrachten. Data geeft onpartijdig inzicht of er een maatschappelijk belang in het geding is en of ingrijpen wenselijk is. Tevens monitoren de verschillende datastromen de effectiviteit van het ingezette beheer zodat, wanneer nodig, deze kan worden aangepast dan wel uitgebreid.  Er zijn diverse databronnen leidend voor het tot stand komen van de planvorming van FBE Noord-Holland. De evaluaties van deze databronnen worden gerapporteerd en voorzien uitvoerders van actuele informatie. Er wordt gebruikt gemaakt van data verzameld onder coördinatie van de faunabeheereenheid en data van derden (zoals SOVON Vogelonderzoek Nederland en het Netwerk Ecologische Monitoring).

De FBE Noord-Holland stelt voor het invoeren van tel- en beheergegevens (zoals afschot en nestbehandeling) een registratiesysteem beschikbaar. Beheergegevens worden binnen een maand ingevoerd op xy-niveau. De tellingen worden volgens vaste protocollen op telgebied niveau jaarlijks uitgevoerd.

Door ieder jaar op dezelfde wijze te tellen kan worden achterhaald of de aantallen toe- of afnemen of gelijk blijven. Daarnaast is het doel dat de data provinciaal en (inter)nationaal gebruikt kunnen worden ten behoeve van bijvoorbeeld derogatiegegevens, internationale onderzoeken (zoals de Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds) en beleidsontwikkeling. 

Jaarlijks brengt de FBE Noord-Holland per diersoort het populatieniveau in beeld via trendtellingen.  Wanneer niet alle dieren worden geteld, is de monitoring van aantalsveranderingen afhankelijk van trendtellingen. Deze trends hebben altijd een bepaalde mate van variatieruimte door de invloed van externe factoren op de kans van een waarneming. Voorbeelden van deze externe factoren zijn waarnemer-bias, veranderingen in het landschap, weersomstandigheden, recreatiedruk en migratie en emigratie. Hierdoor zal er altijd een mate van variatie zijn in de jaar op jaar getelde aantallen.

Tevens wordt inzage gegeven in welke uitvoeringsmaatregelen – zoals afschot- en/of vangcijfers, nestbehandeling en overige middelen – zijn toegepast en op basis waarvan (vrijstelling, ontheffing of opdracht). Deze gegevens worden op meerdere gebiedsindelingen weergeven waaronder per Natura 2000-gebied en per wildbeheereenheid.

Link: Jaarverslag 2020 Data

Communicatie


Maandelijks wordt een digitale nieuwsbrief uitgegeven. De maandelijkse nieuwsbrieven zijn er vooral op gericht om duidelijkheid te verschaffen in toegestane uitvoeringsmaatregelen t.b.v. beheer en schadebestrijding in de daaropvolgende maand.

De nieuwsbrieven worden verstuurd via het registratiesysteem en worden gepubliceerd op de website van de FBE Noord-Holland.

Link: Nieuwsbrieven - Faunabeheer NH (fbenoordholland.nl)

shutterstock_206713714.jpg