Jaarverslag 2020

Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE NH)

Voorwoord

Faunabeheer is een belangrijk onderdeel van het natuurbeheer in Nederland. Vaak worden de verschillende onderdelen van natuurbeheer zoals flora, fauna en landschap, te veel gezien als los van elkaar staande onderdelen met elk een eigen belang en eigen belangenorganisaties. Maar als je de doelstellingen van deze organisaties naast elkaar legt dan is de grootste gemene deler behoud en ontwikkeling van de biodiversiteit in Nederland als geheel. De Faunabeheerheid helpt de afzonderlijke belangen bijeen te brengen en rekening houdend met de noodzaak om mens en dier te voeden. En dat schuurt soms, want de meeste wrijving ontstaat als de belangen van de natuur botsen met de belangen van de mens.

Zelfs is het zo dat door sommigen een tegenstelling wordt gecreëerd tussen economische belangen en de belangen van natuur en landschap. Dan sta je als partijen tegenover elkaar en is er verlies voor alle partijen. Gelukkig zien we de laatste jaren een kanteling in denken. De klimaatcrisis dwingt ons om na te denken over de relatie die de mens heeft met de natuur. Als samenleving stellen wij in toenemende mate meer eisen aan de kwaliteit van leven. Het realiseren van de transitie naar een meer duurzame samenleving is daarom voor de komende tijd ook de belangrijkste opgave van overheid en burgers samen. Dat betekent kiezen voor beter in plaats van meer! Het betekent ook en vooral dat wij onze energie niet moeten verspillen aan een nutteloze strijd tussen de verschillende deelbelangen, maar dat alle betrokken partijen gezamenlijk de schouders moeten zetten onder het uitvoeren van plannen die als doel hebben om binnen ons taakveld via verantwoord beheer de kwaliteit van flora en fauna een flinke impuls te geven. Want welk verhaal willen wij aan de kinderen van onze kleinkinderen vertellen?

De faunabeheereenheid is een belangrijke schakel in de keten van behoud van soorten. Dat beheer noodzakelijk is behoeft geen betoog. De vraag is veel meer hoe, waar, wanneer, hoeveel en welke soort.   Die afweging gebeurt met grote zorgvuldigheid in ons bestuur waarin alle belangen vertegenwoordigd zijn en beslissingen worden genomen. Daarin spelen de onafhankelijke adviezen en bevindingen van wetenschappers een belangrijke rol. Is dat gemakkelijk? Nee! De maatschappelijke discussie over het beheer van o.a. ganzen en reeën vindt op kleine schaal ook plaats in ons bestuur. En uiteraard hebben we daarnaast te maken met het beleid dat door Europa, rijk en provincie wordt bepaald en sturend is voor de uitvoering.

Omdat voor de gemiddelde Noord-Hollander niet altijd duidelijk is waar wij als Faunabeheereenheid mee bezig zijn als het gaat om het beheer van onze fauna, willen wij meer inzetten op betere en bredere communicatie over wat wij doen en waarom wij wat doen. Een belangrijke stap is het voor iedereen beschikbaar stellen van dit jaarverslag.

Drs. Jan Pieter J. Lokker

Voorzitter Faunabeheereenheid Nood-Holland.